Dự án Nhà điều hành trung tâm- Trường Đại học Tây Nguyên: Tiêu chí đấu thầu đúng quy định pháp luật

(Pháp lý) - Các tiêu chí đấu thầu đã nêu trong nội dung mời thầu dự án Nhà điều hành trung tâm - Trường Đại học Tây Nguyên là phù hợp với Nghị định 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin