Doanh nghiệp đáp ứng 3 tiêu chí mới được vay vốn hoặc miễn, giảm lãi vay

Việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện bằng nguồn vốn của ngân hàng thương mại, vì vậy các doanh nghiệp muốn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin