#

Bộ Công an: Việt Tân đang tuyển mộ người xâm nhập trở lại Việt Nam

Bộ Công an vừa có thông báo tổ chức Việt Tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Việt tân) Theo thông báo của Bộ Công an, tổ chức Việt Tân có tên...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin