Thanh tra Chính phủ: Ban hành "Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020"

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020”.

Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 có thang điểm đánh giá là 100. Ở mỗi nội dung đều có các tiêu chí được hướng dẫn đánh giá theo từng thang điểm cụ thể. Mục đích của việc đánh giá là đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

6-1627007220.jpg

Thanh tra Chính phủ ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020”

Phạm vi đánh giá là công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 bao gồm: Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của UBND cấp tỉnh, các sở, ban ngành, quận, huyện thuộc tỉnh.

Nội dung tiêu chí đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 gồm 4 nội dung: 

Đối với tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN bao gồm: Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá việc tổ chức thực hiện. 

Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng bao gồm: Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước: Kết quả thực hiện công khai minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật phòng, chống tham nhũng. Kết quả cải cách hành chính năm 2020; kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kết quả kiểm soát xung đột lợi ích; kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; kết quả kiểm soát tài sản thu nhập; kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cùng với đó, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước còn bao gồm các nội dung: UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; kết quả xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; kết quả thực hiện các hiện pháp công khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; kết quả kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; kết quả thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Đối với nội dung tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng, bao gồm: Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính; kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp.

Yêu cầu của Thanh tra Chính phủ đặt ra là việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh phải đảm bảo khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch, căn cứ vào tài liệu chứng minh về công tác phòng, chống tham nhũng của UBND cấp tỉnh và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202107/thanh-tra-chinh-phu-ban-hanh-bo-chi-so-va-tai-lieu-huong-dan-danh-gia-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-cap-tinh-nam-2020-309843/

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin