Có dấu hiệu móc nối trong bồi thường oan sai để lấy tiền ngân sách

Theo TS Nguyễn Đình Quyền, có đến 70 -80% số vụ bồi thường oan sai bị giải quyết chậm bởi vì chính cơ quan tiến hành tố tụng-nơi đã làm oan sai đứng ra bồi thường, họ dây dưa, trì...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin