Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 1/2017

Ngoài 10 Luật và nhiều thông tư, nghị định về phí, lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017, rất nhiều chính sách tài chính mới quan trọng như quy định mức dư nợ vay của ngân...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin