#

Làm gì để giảm xung đột lợi ích công?

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc kiểm soát xung đột lợi ích được xem là ưu tiên hàng đầu trong việc tăng cường liêm chính và hiệu quả trong khu vực công. Nhưng ở Việt Nam, có doanh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin