#

Nghiên cứu, đánh giá toàn diện bối cảnh về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

24/06/2021 08:27

Tại Quyết định số 935/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
Thành phần Tổ công tác gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Tổ trưởng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Phó Tổ trưởng thường trực; các Phó Tổ trưởng gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

7-1624497985.jpg

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cư trú (sửa đổi)

 Thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, một số cơ quan thuộc Chính phủ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) và một số chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong công tác hoạch định chiến lược, xây dựng và thi hành pháp luật. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức công tác rà soát kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW (giai đoạn 2016 - 2020); tổ chức nghiên cứu, đánh giá toàn diện bối cảnh về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật hiện nay. Tổ chức nghiên cứu, xác định nội dung định hướng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn tới; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.

Tổ công tác còn có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng nội dung Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đưa vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2021.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202106/nghien-cuu-danh-gia-toan-dien-boi-canh-ve-cong-tac-xay-dung-va-to-chuc-thi-hanh-phap-luat-309702/

Bạn đang đọc bài viết "Nghiên cứu, đánh giá toàn diện bối cảnh về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin