#

Công tác xây dựng Đảng đã bắt đúng mạch, đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân

17/10/2019 06:52

Diễn ra từ ngày 7-12/10/2019, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa hết sức to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước khi bước vào năm 2020 - năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Một trong những nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 11 khóa XII đi sâu thảo luận vừa qua là: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ta. Nếu tiếp cận ở góc độ khoa học lịch sử thì công tác xây dựng Đảng có từ trước khi Đảng ra đời. Để hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam phải có xây dựng về con người, tư tưởng và tổ chức chính trị mới xây dựng được tổ chức Đảng.

Từ khi ra đời đến nay, công tác xây dựng Đảng đồng hành với quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng. Thực tế, công tác xây dựng Đảng thường xuyên và xuyên suốt, đặc biệt những lúc yêu cầu cách mạng đặt ra hay những khi xuất hiện những thách thức thì Đảng ta càng chú trọng hơn công tác xây dựng Đảng, bởi khi đó càng cần yêu cầu năng lực lãnh đạo, khả năng, sức chiến đấu của Đảng.

 Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Công tác xây dựng Đảng được thảo luận tại Hội nghị lần này có hai nội dung, một là đánh giá quá trình thực hiện, hai là đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Thành công của công tác xây dựng Đảng thời gian vừa qua là có bước đột phá, có chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện quyết liệt.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Thơ, chưa có thời kỳ nào công tác xây dựng Đảng của chúng ta có chuyển biến mạnh mẽ như giai đoạn vừa qua, cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật. Ông cũng cho rằng, việc xử lý là quan trọng, nhưng việc chúng ta xây dựng quan trọng hơn; xây dựng càng tốt thì càng đỡ xử lý nhiều.

Nội dung phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng được đưa ra tại Hội nghị vừa toàn diện, vừa tổng thể và có trọng tâm, trọng điểm; là giải pháp trước mắt, đồng thời mang tính lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác xây dựng cơ sở Đảng, tính tiên phong gương mẫu của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động của Đảng…

Xung quanh vấn đề này, có đề cập đến bảo vệ những người dám nghĩ dám làm và cũng là nét mới trong công tác xây Đảng. Như vậy, công tác xây dựng Đảng đã bắt đúng mạch, đúng tâm tư nguyện vọng trong xã hội. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng cần nêu gương cán bộ, đảng viên và những người ở vị trí cấp cao để tạo sức lan tỏa nhanh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Thơ cho biết, một vấn đề quan trọng khác là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là sự sáng tạo của Đảng ta, vừa phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, vừa có tư duy nền tảng, kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực tế, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc thì khối đại đoàn kết dân tộc phát huy sức mạnh rõ ràng, giành thắng lợi. Trong tình hình mới, chúng ta phải chú trọng công tác mặt trận đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Còn theo ông Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Hội nghị Trung ương 11 khóa XII diễn ra với những nội dung phong phú, đặc biệt bàn nhiều về vấn đề kinh tế, trong đó có ba trọng tâm lớn là: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2020 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025.

Theo ông, hội nghị có nhiều điểm mới, khá toàn diện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng khóa XIII. Cách đặt vấn đề của Ban chấp hành Trung ương có nhiều chuyển biến so với những lần trước, vừa có tính khách quan, vừa có tinh thần cầu thị, trách nhiệm, cả về vấn đề tổ chức và vấn đề kinh tế. Riêng vấn đề kinh tế được coi trọng, có tới 3 - 4 nội dung.

Còn về mặt tổ chức, Đảng tiếp tục bàn các vấn đề: Chống chạy chức, chạy quyền, tiêu chuẩn hóa cán bộ, nhưng với tinh thần quyết liệt hơn. Ông Phạm Ngọc Thảo cho rằng, khóa XII là gần như đỉnh cao của quá trình làm sạch tổ chức Đảng, số lượng cán bộ, đảng viên bị kỷ luật nhiều nhất, trong đó có những cán bộ cao cấp; tiến hành xử lý kỷ luật trong thời gian liên tiếp.

Ông đánh giá rất cao quan điểm của Hội nghị khi chỉ ra các cấp ủy đảng cần nói thẳng, không vòng vo, cái gì đúng hay không đúng cần nói thẳng. Đây chính là tinh thần trách nhiệm của trong công tác xây dựng Đảng.

Qua đó, ông hy vọng những quan điểm tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu kết luận Hội nghị sẽ thành hiện thực. Các cấp ủy đảng phải thực sự nghiêm túc, đồng nhất từ Trung ương đến địa phương.

Theo ông, trong Đại hội nhiệm kỳ tới cần công khai, minh bạch, tiêu chuẩn hóa từng chức danh cán bộ khi quy hoạch vào các cấp ủy, thực hiện bầu đúng quy trình, loại bỏ việc cất nhắc cán bộ theo quan hệ thân thiết. Đồng thời, Đảng cần lắng nghe ý kiến của nhân dân một cách thật lòng.

Trong quản lý kinh tế có trọng tâm, có đường lối đúng đắn, phải phát huy nội lực, sử dụng đồng vốn đúng trọng tâm và có hiệu quả. Đặc biệt, coi trọng kinh tế tư nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm công bằng. Tổ chức đảng phải phát huy cao tính dân chủ, coi trọng ý kiến nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười một. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười một. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Luật sư Nguyễn Thái Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội) thì khẳng định, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa hết sức to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước khi bước vào năm 2020 - năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Luật sư Nguyễn Thái Hòa đánh giá cao các nội dung rất quan trọng của Hội nghị Trung ương 11 đã quyết nghị để trình Đại hội XIII của Đảng.

Các nội dung được thảo luận, thông qua đã thể hiện được đầy đủ ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên các lĩnh vực trước mắt và lâu dài; xây dựng và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; những khó khăn, thách thức cần quyết tâm khắc phục và kiên quyết vượt qua trong công cuộc đổi mới...

Luật sư Nguyễn Thái Hoà nhấn mạnh, bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khái quát toàn diện tất cả các lĩnh vực cốt lõi mà toàn thể Hội nghị nghiên cứu, thảo luận và nhất trí thông qua.

Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân của những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, dự báo đúng tình hình đất nước và xu thế phát triển của thế giới trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhân dân còn thấy được phương hướng, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra vai trò của hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và khu vực trong bối cảnh thế giới có những thuận lợi, khó khăn đan xen như hiện nay.

Hội nghị Trung ương 11 đã xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. "Điều này có ý nghĩa cực kì quan trọng để duy trì sự lãnh đạo của Đảng đúng theo Hiến pháp và pháp luật; duy trì và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó nói lên tính dân chủ, nhân văn trong sự lãnh đạo của Đảng", Luật sư Nguyễn Thái Hòa nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Thái Hòa cho rằng, việc lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương công khai thông tin xử lý hơn 70 cán bộ cao cấp do Trung ương quản lý, cho thấy tính nghiêm minh, bình đẳng và không có vùng cấm với bất cứ đảng viên, cán bộ nào khi có sai phạm, kể cả đương chức hay đã nghỉ hưu. Mặc dù rất đau xót nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Mấy năm gần đây kinh tế đất nước liên tục phát triển, tính bền vững khá tốt, đời sống người dân được cải thiện hơn. Đây chính là kết quả lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ và cả hệ thống chính trị cùng nhau quyết tâm, tăng cường kết hợp với nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt. Nhiều tồn tại, hạn chế của các địa phương đã dần được chỉnh đốn, vào nhịp tích cực.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo của Đảng, toàn bộ nội dung Hội nghị Trung ương 11 sẽ là những trọng tâm cho đại hội đảng bộ các cấp tới đây, bổ sung và lựa chọn những người có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo các cấp, đồng thời định hướng phát triển trong giai đoạn mới, tất cả vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo baotintuc.vn

Nguồn bài viết: https://baotintuc.vn/thoi-su/cong-tac-xay-dung-dang-da-bat-dung-mach-dung-tam-tu-nguyen-vong-cua-nhan-dan-20191016084507310.htm

Bạn đang đọc bài viết "Công tác xây dựng Đảng đã bắt đúng mạch, đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân" tại chuyên mục Sự kiện nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin