Lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng XIII từ nay đến 10-11

20/10/2020 23:08

Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân.

- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội
XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân
dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ
trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện
trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp
niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thông
qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các
văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức,
hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 20-10 đến ngày 10-11.

Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân.

Nguồn Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết "Lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng XIII từ nay đến 10-11" tại chuyên mục Sự kiện nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin