Cá nhân, tổ chức có thể gửi đề xuất bản án để xem xét thành án lệ

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng VKSNDTC và Bộ trưởng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin