#

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021

Sách trắng được xây dựng từ nguồn điều tra thống kê chính thức năm 2020 của Bộ Công Thương với mẫu của hơn 8.000 doanh nghiệp và 1.000 người tiêu dùng trong cả nước nhằm vẽ lên bức tranh tổng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin