#

Ông Đỗ Việt Hùng được giao phụ trách hoạt động Hội đồng quản trị Vietcombank

Ông Đỗ Việt Hùng được giao phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ ngày 3/7/2021 cho đến khi hoàn tất quy trình kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank. Ông Đỗ Việt Hùng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin