#

Ngành Hải quan ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng 2021

20/02/2021 09:20

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong phục vụ người dân và doanh nghiệp cho cán bộ, công chức trong ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức trong ngành Hải quan. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của ngành Hải Quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc phải chủ động, gương mẫu trong việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ, thường xuyên, liên tục và có hiệu quả các quy định pháp luật, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về phòng, chống tham nhũng.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý các đơn vị trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần bám sát vào nội dung Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan thành kế hoạch, quy định nội bộ, trong đó có kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, kỷ luật phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện thực tế quản lý của đơn vị; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định, trong đó xác định phòng, ngừa là chính, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, tránh tình trạng hình thức.

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và có kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ. Từ đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; đồng thời, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; phát hiện vi phạm, hành vi tham nhũng và xử lý theo quy định.

Kế hoạch cũng yêu cầu tập trung vào các nội dung như: Quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan để công khai, minh bạch góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng trong hệ thống các cơ quan Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202102/nganh-hai-quan-ban-hanh-ke-hoach-phong-chong-tham-nhung-2021-309198/

Bạn đang đọc bài viết "Ngành Hải quan ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng 2021" tại chuyên mục Pháp lý và Kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin