Đề xuất sửa Nghị định 40/2020/NĐ-CP: Thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2020/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý chắc chắn trong triển khai kế hoạch đầu tư công.
1-1686807509.jpg

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản 4382/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Với mục đích hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý toàn diện trong triển khai kế hoạch đầu tư công, giảm thiểu thủ tục hành chính và sự lúng túng, e ngại của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, thông qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghị định được xây dựng trên quan điểm tiếp thu có chọn lọc ý kiến phản ánh của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình triển khai các quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, qua đó đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp các quy định hiện hành. Các nội dung quy định trong dự thảo Nghị định không chồng chéo, trùng lắp và không mâu thuẫn với quy định của các Luật, Nghị định khác; đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi để triển khai thực hiện.

Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm thẩm quyền quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư; Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C; Quản lý thực hiện dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; Giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước.

Nội dung chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách trong Nghị định, đối với Quy định về cấp có thẩm quyền quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: cần thiết phải có quy định về cấp có thẩm quyền quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giao cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, kỷ luật trong quản lý dự án đầu tư công nhưng vẫn tạo sự linh hoạt của các cấp, các ngành trong triển khai.

Đối với Quy định các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung theo hướng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong các trường hợp điều chỉnh dự án dẫn đến thay đổi các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm bao hàm đủ các trường hợp bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công.

Về Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về thẩm định thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng: Tại các khoản 1, 2, 3 Điều 29 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ chưa quy định rõ về cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng trong trường hợp dự án thiết kế hai bước, chỉ quy định thẩm quyền phê duyệt là của chủ đầu tư dự án. Để làm rõ nội dung về thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi theo hướng quy định chủ đầu tư tổ chức thẩm định đối với các nội dung nêu trên nhằm tạo tính linh hoạt trong triển khai.

Về Sửa đổi quy định về việc xử lý kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương hằng năm không giải ngân hết không được phép kéo dài thời gian thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi quy định này theo hướng không cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn (chỉ hủy dự toán kế hoạch năm đối với số vốn không giải ngân hết theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước), đồng thời cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương các năm còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết, bị hủy dự toán, bảo đảm bố trí đủ vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản nhằm sớm hoàn thành, đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Về Bổ sung một số trường hợp kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm, thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung một số trường hợp kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các nhiệm vụ, dự án thực sự cần thiết, có tính chất quan trọng như nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án quan trọng quốc gia, các khoản dự toán chi đầu tư được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán,... nhằm bảo đảm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, dự án này trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đề xuất quy định người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không quá ngày 31 tháng 12 năm sau.

Đối với sửa đổi quy định việc tổng hợp, báo cáo về kế hoạch đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP theo hướng Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư lập kế hoạch đầu tư trung hạn, báo cáo bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp quản lý để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội để phù hợp, thống nhất với quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến bằng văn bản với dự thảo Hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Trong đó, bên cạnh các nội dung về chuyên môn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; Bộ Nội vụ có ý kiến về nguồn nhân lực; Bộ Ngoại giao có ý kiến về tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Bộ Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của đề nghị xây dựng Nghị định này với hệ thống pháp luật.

Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin