Chương trình hành động triển khai thực hiện chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị; KH số 862-KH/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội và KH số 182-KH/BCĐCP của Ban cán sự Đảng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị); Kế hoạch số 862-KH/ĐĐQH15 ngày 12/8/2022 của Đảng đoàn Quốc hội (Kế hoạch số 862-KH/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội) và Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP của Ban Cán sự Đảng Chính phủ) về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 30/5/2023 Hội Luật gia Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 163/Ctr-HLGVN để triển khai thực hiện.

 

Để tài Kế hoạch xin bấm vào link bên dưới.

https://drive.google.com/file/d/1aBuefOCZqKA4_eyHj0-GZ9QVtaG3UUql/view?usp=drive_link

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin