#

Kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn

Kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật ngân hàng, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật không được công khai.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin