Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản – Minh chứng sinh động trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”

(Pháp lý) - Bài viết tập trung làm rõ giá trị, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản minh chứng cho trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”. Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản là thành công nổi bật của hoạt động ngoại giao nước ta đầu những năm 20 của thế kỷ XXI, minh chứng một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc, độc đáo của dân tộc Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin