#

Những điểm mới quan trọng trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW

(Pháp Lý) - Theo kế hoạch, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được đưa ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10/2022 và tháng 5/2023; dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 10/2023...Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố đăng tải công khai dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ. Nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất, TCPL ghi nhận nhiều nội dung mới quan trọng nhằm thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin