Quyết tâm tạo đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng” và “Dọc ngang thông suốt”, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin