Hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

(Pháp lý) - Nghị quyết của Trung ương đã nhấn mạnh đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Đổi mới cơ chế thi hành pháp luật gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu quả và hiệu lực.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin