Kiến nghị 5 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) chính thức gửi lên Thủ tướng Chính phủ bản kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 Bản kiến nghị của VACD...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin