#

Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong thi hành án tham nhũng, kinh tế

21/04/2018 08:37

Hôm nay 20/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2018 bằng hình thức giao ban trực tuyến. Nhân dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam phỏng vấn Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi)

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được của công tác THADS 6 tháng đầu năm?

- Thời gian qua, công tác THADS ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngay từ đầu năm 2018, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã sớm ban hành Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch công tác năm để chỉ đạo thống nhất trên toàn Hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Sáu tháng đầu năm 2018, với sự nỗ lực của Hệ thống, công tác THADS đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, cụ thể: trong bối cảnh lượng việc thụ lý tiếp tục tăng so với năm 2017 với 635.198 việc (tăng 51.457 việc (8,82%) so với cùng kỳ năm 2017). Các cơ quan THADS đã thi hành xong 241.770 việc, tăng 16.654 việc, đạt tỉ lệ 52,61% (tăng 0,95% so với cùng kỳ năm 2017).

Về tiền, tổng số thụ lý là 162.952 tỷ 595 triệu 766 nghìn đồng, tăng 22.841 tỷ 721 triệu 961 nghìn đồng (16,30%) so với cùng kỳ năm 2017. Các cơ quan THADS đã thi hành xong 9 nghìn 001 tỷ 360 triệu 980 nghìn đồng (tăng 468 tỷ 730 triệu 748 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2017).

Tuy vậy, để hoàn thành chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ giao, từ nay đến cuối năm, Hệ thống THADS sẽ phải tiếp tục quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong bối cảnh lượng án phải thi hành ngày càng tăng cao, trong khi biên chế không tăng, toàn ngành đã thực hiện những giải pháp gì để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao?

- Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý liên tục tăng qua các năm, trong khi Hệ thống THADS đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Hệ thống THADS luôn nhận thức rõ những thách thức to lớn đặt ra cho công tác THADS, thi hành án hành chính. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, toàn Hệ thống đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai đồng bộ các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể:

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm “hướng về cơ sở”. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng quản lý, điều hành của Thủ trưởng các đơn vị, từ Tổng cục đến Cục, Chi cục phải sâu sát, kiên quyết hơn nữa trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, xây dựng đội ngũ công chức THADS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực công tác; thực hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan và toàn Hệ thống nhằm kịp thời phát hiện những sai sót và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm kỷ luật.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, bảo đảm đạt tỷ lệ 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Quy chế phối hợp.

Thực hiện nền nếp, hiệu quả cơ chế một cửa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; nghiên cứu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính; Ban hành thể chế, bảo đảm đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để vận hành Phần mềm quản lý THADS trên toàn quốc trong năm 2018; xây dựng, triển khai các Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án; Phần mềm cơ sở dữ liệu nhân sự các cơ quan THADS.

Xin ông cho biết kết quả xử lý đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng 06 tháng đầu năm 2018; việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng?

- Ngày 01/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, lần đầu tiên Nghị quyết đã coi THADS là công cụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, đồng thời yêu cầu Hệ thống THADS “Nâng cao hiệu quả công tác THADS, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; …”. Triển khai Nghị quyết nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động, Tổng cục THADS đã ban hành Công văn triển khai thực hiện trong toàn Hệ thống.

Về kết quả xử lý đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng 06 tháng đầu năm 2018: Các cơ quan THADS đã thi hành xong 1.676 việc, thu được 10.708 tỷ 654 triệu 166 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 7,79% về việc và 11,28% về tiền trên tổng số việc phải thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng, tăng so với cùng kỳ năm 2017 về giá trị tuyệt đối (tăng 22 việc và tăng 184 tỷ 183 triệu 767 nghìn đồng).

Về thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Nhằm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã kịp thời có các công văn triển khai, hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Nghị quyết này trên toàn Hệ thống. Bên cạnh đó, Tổng cục đã ban hành kế hoạch công tác năm 2018 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành án tín dụng của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả, báo cáo, rà soát các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng điển hình, có khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Hiện nay, 63/63 địa phương có Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Tuy vậy, công tác THADS đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 vẫn gặp nhiều khó khăn. Để góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án đối với loại việc này, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Từ nay đến cuối năm, các cơ quan THADS phải tập trung vào những vấn đề gì thưa ông?

- Trong thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Hệ thống THADS xác định tập trung vào 06nhóm nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018, Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2018, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết số 31/NQ-BCS ngày 05/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021 và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với công tác THADS.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, thi hành án hành chính. Tập trung xây dựng, trình Quốc hội ban hành Đề án giải quyết việc THADS không có điều kiện thi hành đã tồn đọng trong nhiều năm.

Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 72% về việc và trên 32% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; giảm ít nhất 3% số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2019 so với số chuyển kỳ sau của năm 2017 chuyển sang năm 2018 trên số có điều kiện thi hành. Tập trung thi hành, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án. Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm đạt chỉ tiêu hướng dẫn nghiệp vụ (95%), khắc phục những vi phạm thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là các vi phạm trong kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, giải quyết xong 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài.

Tập trung đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS chưa có trụ sở, kho vật chứng hoặc đã xuống cấp. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc và công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác THADS.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trân trọng cám ơn ông!

Theo Bao Phapluat

Bạn đang đọc bài viết "Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong thi hành án tham nhũng, kinh tế" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin