Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

26/03/2023 15:58

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/12/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 27, với những nội dung cụ thể sau: 

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam phổ biến, quán triệt nội dung Nghị 27-NQ/TW và Kế hoạch 11-KH/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW cho lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các Chi hội và đơn vị trực thuộc Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Nghị quyết 27 và Kế hoạch 11-KH/TW cho các cấp hội và hội viên. 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch và sự chỉ đạo của các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, Chi hội Luật gia và các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp. 

Phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo củng cố Hội Luật gia các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội Luật gia Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại trình Quốc hội đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Hoàn thiện trình cơ quan có thẩm quyền và triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp". 

Xây dựng Đề án "Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới". Chỉ đạo xây dựng Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027" trình Thủ tướng phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

Chỉ đạo các cấp Hội tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. 

Chỉ đạo các cấp Hội tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác cải cách tư pháp và cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia và Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên; thành viên Hội đồng tư vấn án lệ, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Bạn đang đọc bài viết "Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin