#

Hỗ trợ và phát huy vai trò, khả năng của Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia các quận, huyện và giới Luật gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

15/07/2020 09:40

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện với mục đích: Hỗ trợ và phát huy vai trò, khả năng của Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia các quận, huyện và giới luật gia trên địa bàn thành phố; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đ/c Võ Thị Kim Hồng, Chủ tịch HLG TP. Hồ Chí Minh Ảnh: (Internet)

Kế hoạch cũng chỉ rõ yêu cầu: Cần bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo số 50-TB/TW ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư; các Sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, tích cực hỗ trợ cho hoạt động của Hội Luật gia trên địa bàn thành phố theo quy định; Hội Luật gia các quận, huyện tích cực, chủ động phát huy vai trò, triển khai nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và yêu cầu nhiệm vụ tại từng địa phương.

Kế hoạch đề ra 3 nội dung chính sau đây:

1. Tổ chức, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 21/CT-TTg và các văn bản có liên quan.

2. Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hội viên Hội Luật gia với nhiệm vụ cụ thể: rà soát, đảm bảo cơ sở pháp lý thành lập, hoạt động Hội Luật gia tại quận, huyện theo đúng quy định; Khuyến khích Hội Luật gia các quận, huyện có đủ điều kiện thành lập chi bộ thì chủ động báo cáo quận ủy, huyện ủy về việc xây dựng Đề án thành lập Chi bộ ở Hội Luật gia; Tổ chức khảo sát, trong trường hợp đủ điều kiện, khuyến khích việc thành lập Chi hội Luật gia ở địa bàn phường, xã, thị trấn, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho luật gia gắn bó với tổ chức hội và đóng góp ngày càng nhiều cho các hoạt động xã hội; Thực hiện thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng nhiệm kỳ, lựa chọn nhân sự có đủ phẩm chất, tiêu chuẩn năng lực bầu vào Ban Chấp hành Hội Luật gia; Nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị hội viên Hội Luật gia, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn viên pháp luật của các Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia quận, huyện; Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp.

3. Phát huy vai trò của Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia quận, huyện với nhiệm vụ cụ thể: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia theo hướng thiết thực, hiệu quả, có định hướng nhằm thu hút sự tham gia và đóng góp của các luật gia vào các hoạt động xã hội, phát huy vai trò của tổ chức hội; Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia các quận, huyện trong các hoạt động góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phản biện chính sách, pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành, tham gia góp ý kiến xây dựng các chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực tư pháp và pháp luật; tham gia các hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận về giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Mời đại diện Hội Luật gia tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Hội đồng thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan. Tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm. Khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Triển khai ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia đủ điều kiện theo quy định, liên kết hoạt động tư vấn pháp luật tại các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia các cấp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho từng đối tượng cụ thể. Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia quận, huyện tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, giải quyết các tranh chấp pháp lý theo quy định của pháp luật và Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định Hội Luật gia tham gia giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế Nhà nước. Tạo điều kiện phát huy vai trò của Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia quận, huyện trong việc nghiên cứu, góp ý kiến cho các đề án về cải cách hành chính, chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở tư pháp giúp việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Kế hoạch và kịp thời báo cáo và đề xuất UBND thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Giao Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh, Hội Luật gia quận, huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành các kế hoạch, giải pháp, quy chế, quy trình liên tịch để triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện trong phạm vi nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Căn cứ vào thực tiễn ngân sách địa phương, đơn vị và quy định pháp luật liên quan, cân đối và hỗ trợ kinh phí cho Hội Luật khi tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch từ nguồn kinh phí hoạt động của các lĩnh vực có liên quan tại địa phương, đơn vị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia quận, huyện tham gia hoạt động giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật theo quy định của pháp luật và Quyết định số 3996/QĐ-UBND./.

Theo hoiluatgiavn.org.vn

Nguồn bài viết: http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/ho-tro-va-phat-huy-vai-tro-kha-nang-cua-hoi-luat-gia-thanh-pho-hoi-luat-gia-cac-quan-huyen-va-gioi-luat-gia-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh-d2224.html

Bạn đang đọc bài viết "Hỗ trợ và phát huy vai trò, khả năng của Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia các quận, huyện và giới Luật gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin