#

Các đơn vị kế toán không phải lập báo cáo tài chính Nhà nước

10/04/2021 06:24

Các đơn vị kế toán không phải lập báo cáo tài chính Nhà nước, mà phải lập báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán đang áp dụng và các quy định khác liên quan đến việc cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước (nếu có).

Công ty ông Hà Thành Công là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện cung ứng dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng. Công ty lập báo cáo tài chính theo quy định tại Luật Kế toán, Thông tư số 200/2014/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Ông Công hỏi, công ty ông có phải lập báo cáo tài chính Nhà nước hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 30 Luật Kế toán quy định về báo cáo tài chính Nhà nước:

“1. Báo cáo tài chính Nhà nước được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan khác thuộc khu vực Nhà nước, dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính Nhà nước, kết quả hoạt động tài chính Nhà nước và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

2. Báo cáo tài chính Nhà nước cung cấp thông tin về tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước, nợ công, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tài sản, nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước. Báo cáo tài chính Nhà nước gồm:

a) Báo cáo tình hình tài chính Nhà nước;

b) Báo cáo kết quả hoạt động tài chính Nhà nước;

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh báo cáo tài chính Nhà nước.

3. Việc lập báo cáo tài chính Nhà nước được thực hiện như sau:

a) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính lập báo cáo tài chính thuộc phạm vi địa phương, trình UBND cấp tỉnh để báo cáo HĐND cùng cấp;

b) Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm lập báo cáo của đơn vị mình và cung cấp thông tin tài chính cần thiết phục vụ việc lập báo cáo tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương”.

Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước quy định:

“1. Kho bạc Nhà nước giúp Bộ Tài chính lập báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.

2. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh theo chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước, trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh và gửi Kho bạc Nhà nước để lập Báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc”.

Căn cứ các quy định trên, việc lập báo cáo tài chính Nhà nước (toàn quốc, tỉnh) là trách nhiệm của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước. Theo đó, các đơn vị kế toán không phải lập báo cáo tài chính Nhà nước, mà phải lập báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán đang áp dụng và các quy định khác liên quan đến việc cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước (nếu có).

Theo baochinhphu.vn

Nguồn bài viết: https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=428143

Bạn đang đọc bài viết "Các đơn vị kế toán không phải lập báo cáo tài chính Nhà nước" tại chuyên mục Thông tin cần biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin