Một số chế định quan trọng cần tiếp tục cân nhắc hoàn thiện

(Pháp lý) - Dự Luật về Hội mới nhất đã có những bước phát triển mang tính đột phá quan trọng, phù hợp với những thay đổi của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tuy...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin