Lấy ý kiến 4 dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Bộ KH&ĐT đã chủ trì phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan soạn thảo 4 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Ảnh minh họa.

Ngày 13/1, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan soạn thảo 04 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (sửa đổi), bao gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Cũng như, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Đối với dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 84 và Nghị định số 131, ngoài các nội dung liên quan đến Luật Đầu tư công (sửa đổi), các Nghị định này còn có nội dung liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các luật này đang trong quá trình xây dựng, sửa đổi. Do vậy, đối với 2 Nghị định này, bước đầu chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều và sau khi các Luật nêu trên được ban hành sẽ tiến hành sửa đổi toàn diện.

Theo bizlive.vn

Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/lay-y-kien-4-du-thao-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-3532764.html

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin