#

Ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam: lấy khách hàng làm cốt lõi

Thế giới đang chuyển động không ngừng trong kỷ nguyên công nghệ số, trong đó những tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng đã làm thay đổi sâu sắc tới...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin