Thi hành án kinh tế, tham nhũng: Chủ động ra quyết định hay theo đơn yêu cầu?

Thời gian qua xảy ra một số vụ án kinh tế, tham nhũng tài sản của Nhà nước nhưng các cơ quan hoặc tổ chức quản lý tài sản của Nhà nước không làm đơn yêu cầu thi hành án....

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin