#

Cách tính lương của cán bộ, công chức từ 1-7-2017

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin