#

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng

29/11/2016 13:16

Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giao Ban Thanh tra của Học viện làm đầu mối chủ trì, tổng hợp, rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ công tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo góp phần phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Học viện Chính trị khu vực III
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Học viện Chính trị khu vực III)

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, gắn với tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trang Thông tin điện tử của Học viện mở Chuyên mục “Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; để thông tin, tuyên truyền yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình của Học viện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên. Các Học viện trực thuộc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công khai, minh bạch trong hoạt động để cán bộ, công chức và học viên nắm rõ các thông tin cần thiết; triển khai giảng dạy chương trình phòng, chống tham nhũng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng với các hệ lớp trong toàn hệ thống Học viện.

Căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước, Học viện đã ban hành các văn bản quản lý ngân sách, yêu cầu các đơn vị quản lý chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa cần thiết; hướng dẫn các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu sát với thực tế, tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản Nhà nước. Ban Giám đốc Học viện tiếp tục triển khai hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử qua mạng, từng bước thay thế văn bản giấy; đưa phần mềm quản lý văn bản V-office vào sử dụng, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết công việc với các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài Học viện.

Học viện tiến hành thẩm định nội dung, tài chính các đề án, dự án, nhiệm vụ khoa học trên quan điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong quý III -2016, Học viện đã tiến hành 14 đoàn thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý của thủ trưởng các đơn vị được thanh tra, từ đó kiến nghị Giám đốc Học viện, Giám đốc các Học viện trực thuộc kịp thời chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí của đất nước.

Theo Noichinh

Bạn đang đọc bài viết "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin