#

Thà cô chết không để trò chết - Những tài sản nhân văn vô giá

“Động lực nào mà cô cứu cháu ư? Lúc đó trong suy nghĩ chỉ là phải cứu cho được các cháu thôi, phải làm mọi cách. Mình mà lo cho mình thì các cháu nhỏ làm sao sống được. Bốn cô...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin