Ba bất cập lớn về bồi thường nhà nước

Thủ tục rắc rối, đầu mối bồi thường phân tán, việc xin lỗi oan còn nhiều hạn chế... là những bất cập lớn sau sáu năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 7-1, Bộ Tư...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin