#

Lên phương án mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

16/12/2020 08:26

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương đã được định danh trong Luật Cạnh tranh 2018. Việc xây dựng mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ sở để tổ chức các đơn vị trực thuộc nhằm triển khai, thực thi Luật Cạnh tranh 2018 hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi) sáng 12/6/2018

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, theo phân công của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ việc ban hành Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương với mô hình tương đương tổng cục.

Thực hiện quy định của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Báo cáo trình Ban cán sự đảng Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị tương đương tổng cục.

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương, ký Báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã trình Bộ Chính trị báo cáo về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị tương đương tổng cục.

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Ban cán sự đảng Chính phủ đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của của Thường trực Ban Bí thư trong việc giải trình và bổ sung các phương án mô hình tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia để báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, báo cáo phương án mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về phương án mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và giao Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục để xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã trình, xin ý kiến Ban cán sự đảng Chính phủ dự thảo Báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ngày 8 tháng 7 năm 2020, trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24 tháng 7 năm 2020, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã trình, xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương sẽ nhanh chóng hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia theo đúng trình tự, thủ tục được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo tapchicongthuong.vn

Nguồn bài viết: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/len-phuong-an-mo-hinh-to-chuc-cua-uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-77201.htm

Bạn đang đọc bài viết "Lên phương án mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin