#

Bộ Công an: Hơn 170 lượt cán bộ, chiến sỹ Công an không nhận hối lộ trong quý I-2017

05/04/2017 14:09

Trong quý I-2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐ- BCA ngày 17-02-2017 đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 3220/BCA- V14 ngày 30-12-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Một Hội nghị của Bộ Công an
Một Hội nghị của Bộ Công an)

Tiếp tục đôn đốc, thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của lực lượng Công an nhân dân và Đề án "Tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp của lực lượng Công an nhân dân.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 08-CTR/ĐUCA ngày 09-01-2017 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đầy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 02-CT/BCA-X11 ngày 17-5-2016 của Bộ trưởng về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 03/CT-BCA của Bộ trưởng về "tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; Chỉ thị số 05-CT/BCA của Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; Chỉ thị số 07/CT-BCA của Bộ trưởng về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới; thực hiện khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân năm 2017 "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Các báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình đã tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Quý I-2017 đã có hơn 170 lượt cán bộ, chiến sỹ Công an liêm khiết không nhận hối lộ.

Tiếp tục thực hiện Thông tư 55 của Bộ Công an quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Trong quý I-2017 đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.869 cán bộ, chiến sỹ Công an ở 290 đơn vị.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành 27 cuộc kiểm tra đảng ở 37 cơ sở đảng trực thuộc; 39 cuộc kiểm tra của lãnh đạo chỉ huy đối với 116 đơn vị thuộc quyền, đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 03 cán bộ chiến sỹ vi phạm quy trình công tác.

Đã xác minh, kết luận 23/32 đơn tố cáo cán bộ, chiến sỹ Công an tham nhũng. Trong đó, kết luận tố cáo đúng và có phần đúng 06 đơn; tố cáo sai 08 đơn; tố cáo không có cơ sở kết luận 09 đơn; ngoài ra còn xác minh, kết luận 22 đơn tố cáo khác có liên quan đến tham nhũng; qua giải quyết đơn tố cáo tham nhũng và có liên quan đến tham nhũng đã phát hiện, xử lý kỷ luật đối với 07 cán bộ, chiến sỹ có sai phạm.

Theo Noichinh

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Công an: Hơn 170 lượt cán bộ, chiến sỹ Công an không nhận hối lộ trong quý I-2017" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin