#

Xã Thanh Sơn (huyện Lương Sơn- Hòa Bình): Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung mọi nguồn lực thực hiện: “150 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022”.

10/08/2022 13:36

Đó cũng là nội dung đợt phát động thi đua đặc biệt với chủ đề: “150 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022” của Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn ngày 28/7/2022.

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại xã Thanh Sơn

Qua đó; hiện,100% thủ tục hành chính (TTHC) sau khi được UBND tỉnh Hòa Bình công bố đã được UBND huyện cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định trên trang thông tin điện tử của địa phương và niêm yết, công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định.

Tổng số danh mục TTHC được niêm yết công khai là 371 (cấp huyện 253 thủ tục, cấp xã 118 thủ tục). Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận tại UBND huyện và UBND cấp xã là 7.030 hồ sơ. Trong đó, cấp huyện tiếp nhận 919 hồ sơ (có 844 hồ sơ trực tuyến ); đã giải quyết 887 hồ sơ (trước hạn 819 hồ sơ). Cấp xã tiếp nhận 6.111 hồ sơ (có 5.881 hồ sơ trực tuyến); đã giải quyết 6.079 hồ sơ (trước hạn 5.778 hồ sơ).

Tại xã Thanh Sơn, một số kết quả đạt được trong thực hiện cải cách hành chính tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn.

Theo đó, chính quyền địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Từ đó năng lực và chỉ số CCHC của xã từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.

Đảng ủy, UBND xã xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC.

Thực hiện Quyết định số 5822/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Lương Sơn năm 2022; Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 05/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Thanh Sơn năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022. UBND xã đã cử cán bộ, công chức, lãnh đạo, người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác CCHC tại UBND xã tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phần mềm một cửa điện tử.

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh; Công tác cải cách thể chế như: xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát luôn được chú trọng. UBND xã đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

Xã cũng có Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015 vào hoạt động của UBND xã Thanh Sơn để tổ chức triển khai Hệ thống quản lý chất lượng;  các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính.

UBND xã đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức...

Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã cơ bản đạt chuẩn trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ.  

Sáu tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại xã Thanh Sơn đạt trên 90% ( so với năm 2021 chưa có hồ sơ phát sinh), góp phần tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Trong thời gian tới, UBND xã tập trung đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật.

Thường xuyên thực hiện nghiệm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với những nỗ lực cùng với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân Thanh Sơn, tin rằng Thanh sơn sẽ sớm hoàn thành các các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đăng Bao

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin