Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị

Ngày 01/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Ngày 08/9/2022, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/ĐĐ để triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Chính trị đã đề ra trong Chỉ thị số 14-CT/TW. Xin giới thiệu toàn văn của Kế hoạch như sau:

kh-tr1-1663209269.jpg
 
kh-tr2-1663209270.jpg
 
kh-tr3-1663209270.jpg
 

 

Link nội dung: https://phaply.net.vn/dang-doan-hoi-luat-gia-viet-nam-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-14-cttw-ngay-0172022-cua-bo-chinh-tri-a255884.html