Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Hội nghị nhà đầu tư) năm 2020 vào 3/10 sắp tới

277 Views

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa ra thông báo về kế hoạch và lịch trình tổ chức Đại hội đồng cồ đông năm 2020.

Theo đó, từ ngày 10/8 đến ngày 15/9, Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường, các đơn vị cá nhân liên quan sẽ họp và triển khai một số công việc để chuẩn bị cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đổng đông sắp tới, dự kiến vào ngày 3/10/2020 như: Thảo luận và thông qua các dự thảo quy chế bầu cử, quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính…; Lập danh sách ứng cử, đề cử là ứng viên vào Hội đồng Trường.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 3/10 sắp tới

Các Nhà đầu tư (Cổ đông) có thể tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên thuộc thành phần đại diện Nhà đầu tư vào Hội đồng trường. Ứng cử hoặc đề cử ứng viên được thực hiện trước ngày 15/9/2020

Thành phần đại diện cán bộ, giảng viên tham gia vào Hội đồng trường sẽ được đề cử tại Hội nghị đại biểu cán bộ, giảng viên và người lao động dự kiến tổ chức vào ngày 12/9/2020.

Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng trường phải được lập và gửi về Ban tổ chức Hội nghị chậm nhất trước 10 ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Dự kiến Đại hội đồng cổ đông Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 3/10/2020. Trong trường hợp bất khả kháng có thể kéo dài thời gian tổ chức nhưng chậm nhất trước ngày 31/12/2020.

Anh Thư