Chính sách mới về đất đai tác động thế nào đến thị trường bất động sản?

(Pháp lý) - Nhiều chính sách pháp luật về đất đai mới có hiệu lực sẽ tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản. Theo dự báo, giá và thuế về đất sẽ tăng và các quan hệ trong giao dịch bất động sản sẽ minh bạch hơn. Giá đất và thuế đất sẽ tăng? Theo khoản 1 điều 114 Luật Đất đai...