Quyết tâm tạo đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng” và “Dọc ngang thông suốt”, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

1-1708316442.png

Kinh tế tăng trưởng khá, “là điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu”; văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Những kết quả đạt được là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự tích cực vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đoàn kết, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò định hướng quan trọng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta và quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là: Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai cuốn sách chọn lọc các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện,… tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ba năm 2021-2023 triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương.

Việc xuất bản hai cuốn sách này là sự tiếp nối các cuốn sách của Tổng Bí thư đã xuất bản trong nhiệm kỳ khoá XI, XII; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cuốn sách Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững chọn lọc các bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát và tâm huyết của Tổng Bí thư với các ngành, các lĩnh vực, các vấn đề, các nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến toàn thế giới, trong nước cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, sự định hướng chiến lược của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII với quyết tâm cao nhằm tạo ra bước đột phá, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ mọi điều kiện, hoàn thành các kế hoạch đề ra với kết quả cao nhất.

Điểm mới trong phương pháp làm việc của nhiệm kỳ XIII là ngay sau Đại hội, các hội nghị toàn quốc của Quốc hội, Chính phủ và của các khối: Nội chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quốc phòng, an ninh, văn hóa, đối ngoại,... được tổ chức đồng bộ, bài bản ngay từ đầu nhiệm kỳ đã định hướng rõ ràng, đúng đắn cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống chính trị, sự vào cuộc ngay từ đầu của các ngành, các cấp, các địa phương, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn dân với các mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm 2021-2026 cũng như những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư khẳng định, phương pháp làm việc này “thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở nước ta; sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; một phương thức, cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học”. Đặc biệt, một điểm mới quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XIII được Tổng Bí thư chỉ rõ: “chúng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 vùng kinh tế-xã hội của cả nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển Vùng - một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng, cả về lý luận và thực tiễn, trong việc phát triển nhanh, bền vững các vùng nói riêng và cả nước nói chung”.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, việc triển khai các nghị quyết đã bước đầu đạt những kết quả quan trọng, việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước đã được thực hiện theo đúng tinh thần “cả nước vì Vùng và Vùng vì cả nước”.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức tháng 11/2021 tạo nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Qua đó, các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị ngày càng nhận thức đúng đắn hơn và hành động tích cực, có hiệu quả hơn đối với vấn đề phát triển văn hóa, xã hội theo đúng tinh thần mà đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh: “Phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế và xã hội; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách, từng bước đi”.

Trong năm 2022, sau 10 năm tái lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác này luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đã ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương, bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực, với trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là “phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề”. Đồng thời đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách “bốn không” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để: “không dám”, “không thể”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chọn lọc các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện,... tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2023, thể hiện sự chỉ đạo sát sao, tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta với các vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực, Tổng Bí thư phân tích cụ thể những hạn chế, yếu kém và chỉ ra nguyên nhân, gợi mở những phương hướng, nhiệm vụ để các ngành, các cấp, các địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể mục tiêu phấn đấu, chung sức, đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa; phát huy tinh thần sáng tạo, vai trò, trách nhiệm của mỗi người, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương 7), Tổng Bí thư khẳng định:Trong bối cảnh rất đặc biệt với nhiều khó khăn, thách thức bất ngờ, “nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ:

“Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả”.

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 5%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; lần đầu tiên GDP của nước ta đạt mức 430 tỷ USD, đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đặc biệt năm 2023, hoạt động đối ngoại của Việt Nam tiếp tục diễn ra sôi động, liên tục, đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành điểm sáng ấn tượng, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta tiếp tục phát huy trường phái đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường. Các chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, các cuộc điện đàm, hội đàm, nhất là hơn 40 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước ta tới các nước láng giềng, nước lớn, các nước ASEAN, nhiều nước đối tác chiến lược quan trọng và bạn bè truyền thống đã diễn ra rất thành công.

Đặc biệt, năm 2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Campuchia-Lào. Đến nay, Đảng ta đã có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới, trong đó có 92 đảng cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 38 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính...

Về quan hệ ngoại giao nhà nước, Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 193 quốc gia, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện; trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của hầu hết các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế. Về quan hệ đối ngoại nhân dân, các đoàn thể, tổ chức của Việt Nam đã có quan hệ hợp tác, hữu nghị với hơn 1.200 tổ chức, đối tác nước ngoài.

Một điểm sáng nổi bật của năm 2023 được thể hiện thống nhất, xuyên suốt trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng, kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”. Tổng Bí thư yêu cầu:

Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương trong sạch, liêm chính, vững mạnh; thực hiện tốt việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Đồng thời, khẩn trương, nghiêm túc tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới.

Với tinh thần “không dừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, nhất là các vụ “đại án”, tiếp tục được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Với nhiều cách làm mới, có chiều sâu, đồng bộ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tạo chuyển biến mới, toàn diện, hiệu quả hơn, góp phần tích cực xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được nâng cao.

Những kết quả đạt được trong 3 năm 2021-2023 là quan trọng, song thời gian tới, tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp hơn. Ở trong nước, bên cạnh thời cơ, thuận lợi là những hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở: “chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, bởi vì đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là những khó khăn thách thức gay gắt, mới xuất hiện”.

Năm 2024 - năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ: “Tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp tục theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời có những quyết sách phù hợp, hiệu quả; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa XIII”.

Đồng chí tin tưởng rằng, kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, cùng với “khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa, sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, như Bác Hồ và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hằng mong đợi”.

Các bài phát biểu, bài viết, bài nói, trả lời phỏng vấn, thư, điện,… của Tổng Bí thư thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, song đồng chí cũng rất sâu sát với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; quan tâm chia sẻ với những hoàn cảnh cụ thể gặp biến cố bất ngờ, đồng cảm với những gia đình, những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sức thuyết phục, quy tụ đó là nguồn động lực, là sức mạnh tinh thần to lớn để huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm tạo ra bước đột phá, đưa đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Link nội dung: https://phaply.net.vn/quyet-tam-tao-dot-pha-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-a257889.html