Tổng Kiểm toán Nhà nước: Phát hiện dấu hiệu tội phạm, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra

Trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm, phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc cho cơ quan có thẩm quyền, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm toán.

33-1677229063.jpg

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị số 103/CT-KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023. Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ưu tiên nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ trình ý kiến về dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước, các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Về công khai kết quả kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu: Báo cáo kiểm toán sau khi phát hành được công bố công khai (trừ những nội dung thuộc bí mật Nhà nước) theo quy định tại Điều 50 Luật KTNN và Quyết định số 1562/QĐ-KTNN ngày 08/9/2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước; cung cấp Báo cáo kiểm toán cho Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội theo yêu cầu tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội.

Bên cạnh đó tập trung làm tốt công tác quản lý và kiểm soát chất lượng các cuộc kiểm toán từ khâu chuẩn bị kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán đến khâu lập và phát hành báo cáo kiểm toán. Tăng cường kiểm soát trực tiếp kết hợp linh hoạt với kiểm soát qua hồ sơ để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn kiểm toán và đơn vị được kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm và tuân thủ đầy đủ quy định của Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước, Quy trình kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động cũng như Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán.

“Nghiêm cấm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; cố tình bỏ sót thông tin hoặc không báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán; nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với đơn vị được kiểm toán; dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán để đáp ứng nhu cầu cá nhân; tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán”, Chỉ thị nêu.

Đặc biệt, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu không bố trí tham gia đoàn kiểm toán năm 2023 đối với các trường hợp “có nghi vấn” trong hoạt động kiểm toán đang kiểm tra, xác minh; có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ theo Chỉ thị số 1346/CT-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Tổng Kiểm toán cũng lưu ý, không bố trí tham gia đoàn kiểm toán năm 2023 đối với các trường hợp chưa đạt kết quả theo yêu cầu trong đợt đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, kiểm toán viên liên quan trực tiếp đến khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán nhưng chưa được xử lý theo quy định và để kéo dài...

Về nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm toán, chỉ thị nêu rõ: Tổ chức thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp theo quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN ngày 28/12/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán để đảm bảo tính đúng đắn của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm toán.

Trường hợp liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải thu thập đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng.

Về phát hành Báo cáo kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu: Các đơn vị sắp xếp thời gian kiểm toán phù hợp, đảm bảo kết thúc kiểm toán trước ngày 31/10/2023 và phát hành Báo cáo kiểm toán trước ngày 31/12/2023 (trừ các cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước và các cuộc kiểm toán bổ sung).

 

Link nội dung: https://phaply.net.vn/tong-kiem-toan-nha-nuoc-phat-hien-dau-hieu-toi-pham-chuyen-ngay-ho-so-cho-co-quan-dieu-tra-a256529.html