Bộ Tài chính đề xuất thu phí khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư

Tổ chức, cá nhân khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đóng phí, trừ trường hợp công dân khai thác thông tin của mình, cơ quan nhà nước khai thác theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Tuy nhiên, trường hợp công dân khai thác thông tin cá nhân của chính bản thân mình hoặc cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khai thác thông tin thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì không bị thu phí.

Tổ chức thu phí theo quy định bao gồm: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

1-1653269966.jpg
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai trương năm 2021. Ảnh: CAND

Dự thảo đề xuất mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin là 1.000 đồng/trường thông tin: Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản phẩm SPDC01); tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02); văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (sản phẩm SPDC03); văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05).

Trong đó, một trường thông tin là một thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định gồm 18 thông tin cơ bản (18 trường thông tin) theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân như: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh;…

Theo plo.vn

Nguồn bài viết: https://plo.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-thu-phi-khai-thac-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-post681004.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-thu-phi-khai-thac-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-a255386.html