Ngành Thanh tra triển khai 3.260 cuộc thanh tra hành chính và 80.723 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid -19, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã bám sát đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực; đề ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” theo nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
Trong công tác thanh tra, đã khẩn trương tổ chức thực hiện định hướng chương trình thanh tra năm 2021 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; linh hoạt thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp; chú trọng đẩy mạnh đôn đốc, thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra, nhất là đối với các kết luận thanh tra thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

10-1627288742.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác 5 tháng đầu năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

Toàn ngành đã triển khai 3.260 cuộc thanh tra hành chính và 80.723 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 31.025 tỷ đồng, 1.760ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 7.017 tỷ đồng và 644ha đất. Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 24.008 tỷ đồng, 1.116ha đất; ban hành 65.857 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.501 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 851 tập thể và 2.073 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 132 vụ, 63 đối tượng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn của dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác này; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 140.087 lượt, có 156.966 công dân được tiếp với 112.675 vụ việc; có 1.395 đoàn đông người (giảm 15% số lượt người, giảm 16% số vụ việc, giảm 15% số đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2020).

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xử lý 138.248 đơn (tăng 72,2% so với cùng kỳ năm 2020) trong tổng số 161.215 đơn đã tiếp nhận; có 20.451 đơn khiếu nại (giảm 25.9%), 8.592 đơn TC (giảm 38,1%), trong đó có 10.070 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính (giảm 27,5%). Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã xử lý 1.847 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số 5.627 đơn tiếp nhận.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 7.677/10.070 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo 15 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.

Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân, tổ chức 33,53 tỷ đồng, 20,1ha đất; trả lại quyền lợi cho 7 tổ chức và 288 các nhân, kiến nghị xử lý hành chính 233 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 4 vụ việc.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202107/nganh-thanh-tra-trien-khai-3260-cuoc-thanh-tra-hanh-chinh-va-80723-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-chuyen-nganh-309855/

Link nội dung: https://phaply.net.vn/nganh-thanh-tra-trien-khai-3260-cuoc-thanh-tra-hanh-chinh-va-80723-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-chuyen-nganh-a252742.html