Sự cần thiết của chuyển giao thành quả nghiên cứu khu vực công sang khu vực tư nhân trong thời đại công nghiệp 4.0 với cơ chế đặc thù của TP HCM

( Pháp lý). Nhu cầu chia sẻ kiến thức giữa các tổ chức nghiên cứu nhà nước và ngành công nghiệp khu vực tư nhân ngày càng trở nên rõ ràng trong những năm gần đây.

Trong lịch sử, các tổ chức nghiên cứu đã được coi là một nguồn ý tưởng mới và sự đòi hỏi của ngành công nghiệp tư nhân giúp cung cấp một lộ trình tự nhiên để tối đa hóa việc sử dụng những ý tưởng này. Hiện nay đã có sự thay đổi đáng kể trong vai trò của cả hai bên.

Nhiều công ty đang phát triển các cách tiếp cận đổi mới mở ra cho R & D, kết hợp các nguồn lực bên trong và bên ngoài, nhằm mục đích tối đa hóa giá trị kinh tế từ tài sản trí tuệ của họ, tăng cường mạnh tính cạnh tranh, ngay cả khi nó không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ. Đặc biệt, họ đã bắt đầu xem nghiên cứu công như một nguồn tài nguyên chiến lược.

Bên cạnh đó, các tổ chức nghiên cứu cần phải đóng một vai trò tích cực hơn trong mối quan hệ của họ với ngành công nghiệp để tối đa hóa việc sử dụng các kết quả nghiên cứu. Vai trò mới này yêu cầu các chuyên viên xác định và quản lý tài nguyên tri thức kết nối với tiềm năng kinh doanh, vì đó là cách tốt nhất để đưa ra ý tưởng mới cho thị trường, đảm bảo nguồn lực thích hợp (tài trợ, dịch vụ hỗ trợ, v.v.) bởi tất cả các bên liên quan.
Các vấn đề có liên quan cần được lưu ý bao gồm các khía cạnh sau đây:

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CHUYỂN NHƯỢNG THÀNH CÔNG

Thực tế cho thấy khi có sự tham gia của doanh nghiệp trong quản trị các nghiên cứu có thể giúp định hướng các hoạt động nghiên cứu và giáo dục theo hướng nhu cầu của xã hội, mang lại lợi ích để hỗ trợ các hoạt động chuyển giao tri thức, và sẵn sàng giới thiệu sự đổi mới trong phương pháp tiếp cận của mọi hoạt động. Sự tương tác này đã giúp tạo thuận lợi cho tính năng động liên ngành, cụ thể là thông qua trao đổi nhân viên tạm thời cũng như thông qua việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trẻ theo đúng chuyên ngành.

Hơn nữa, một số cơ quan nghiên cứu đã bắt đầu thành lập văn phòng chuyển giao tri thức trong những năm gần đây, nhằm cải thiện sự hợp tác và khai thác các kết quả và sự hấp thu nghiên cứu vào kinh doanh. Thành công của các cơ quan nghiên cứu này phần lớn phụ thuộc vào kỹ năng và năng lực của nhân viên cũng như vai trò chiến lược và quyền tự chủ được giao cho họ. Nhân viên làm việc về chuyển giao tri thức phải có nhiều kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và cần tránh sử dụng nhân viên tương đối thiếu kinh nghiệm để bổ nhiệm vào các vị trí như vậy. Sự phát triển chuyên môn liên tục tồn tại nhưng nó thường không đáp ứng được đầy đủ về chi phí và / hoặc giao hàng. Thành phố cần nghiên cứu các cách giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một chương trình công nhận cho các cán bộ chuyển giao tri thức hiện có dựa trên kinh nghiệm và hồ sơ theo dõi của họ.

Để thực hiện các hoạt động chuyển giao tri thức một cách hiệu quả, các tổ chức nghiên cứu cần phải có quyền tự chủ để tuyển dụng nhân viên chuyển giao tri thức có kinh nghiệm dựa trên cơ sở cạnh tranh. Tăng tính cơ động giữa khu vực công và tư nhân sẽ giúp các nhà nghiên cứu và nhà quản lý của các tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu chung với ngành. Tuy nhiên, một số quy tắc và các quy tắc hành chính có thể ngăn cản sự di chuyển đó. Ví dụ, các quy tắc liên quan đến thực tập và quy chế thị trường lao động, đặc biệt là các quy định về an sinh xã hội và các thỏa thuận hưu trí, có thể cản trở việc trao đổi nhân viên cũng như các nhà nghiên cứu khu vực công cần được phép làm việc trong ngành bán thời gian, tư vấn hoặc cho cơ sở khác.

Ngoài ra còn có một nhu cầu về các nguồn lực hiện có để việc thực hiện dễ dàng hơn và điều này có thể đạt được một phần thông qua sự phối hợp. Hiện nay, các tổ chức nghiên cứu có các nhân viên tích cực theo đuổi các liên kết với ngành, nhưng không tương tác với nhau. Bằng cách tổng hợp năng lực chuyển giao kiến thức của họ, họ có thể đảm bảo rằng các kỹ năng đó được thực hiện rộng rãi hơn trong toàn bộ các tổ chức nghiên cứu. Hơn nữa, lợi ích đáng kể có thể phát sinh bằng cách nhờ thực hiện một số chức năng riêng biệt hoặc bằng cách tổng hợp các nguồn lực hoặc kết quả R & D (và các quyền IP liên quan) giữa các tổ chức nghiên cứu, ví dụ về các nguồn lực tổng hợp giữa một số văn phòng chuyển giao tri thức bao gồm các cơ quan tiếp thị bằng sáng chế và các cơ quan chuyển giao sáng kiến. Ngoài ra, việc gộp nhóm như vậy có thể khuyến khích một ngành công nghiệp đơn lẻ hoặc một hoạt động chuyển giao tri thức duy nhất.

Phạm vi của các lợi ích mà có thể thu được bằng cách tổng hợp các pat¬ents giữa các tổ chức nghiên cứu. Nếu được tiếp thị đúng cách, mọi người tham gia trò chơii công nghiệp có liên quan đều có thể được biết về các trung tâm nghiên cứu đã tạo ra IP và điều này sẽ giúp xúc tác liên kết với ngành. Hơn nữa, bằng sáng chế có thể dẫn đến mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa các văn phòng chuyển giao tri thức và tạo cơ sở cho những nỗ lực liên quan đến thể chế tốt hơn nữa. Việc tổng hợp các nguồn tài nguyên này dường như đặc biệt thích hợp với các tổ chức nghiên cứu không có giới hạn và khối lượng kết quả nghiên cứu có thể khai thác để biện minh cho việc thành lập văn phòng chuyển giao tri thức. Chính phủ cần tích cực thúc đẩy và hỗ trợ việc tổng hợp tài nguyên giữa các tổ chức nghiên cứu ở cấp độ Thành phố.

THÚC ĐẨY TINH THẦN NGHIỆP CHỦ

Nhu cầu xuất bản và cung cấp kết quả có sẵn một cách tự do thường được xem là không tương thích với nhu cầu của ngành trong việc bảo mật thông tin và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế. Tuy nhiên, thúc đẩy sự đổi mới và phổ biến kiến thức mới có thể tương thích, miễn là các vấn đề sở hữu trí tuệ được hiểu và quản lý một cách chuyên nghiệp. Các cách tiếp cận sang tạo khác nhau (truy cập mở, các ấn phẩm mở, phần mềm mở …) cần được được nhiều trường đại học xác nhận. Các cơ chế này có thể đảm bảo việc phổ biến hiệu quả hơn mặc dù trong một số trường hợp nhất định có thể thực hiện việc bảo vệ chính thức (ví dụ như quyền thiết kế, bằng sáng chế hoặc thỏa thuận chuyển giao công cụ) nếu sản phẩm được đưa ra thị trường thành công. Do đó, điều quan trọng là đảm bảo rằng các nhà nghiên cứu nhận thức được lợi ích của cả hai cách tiếp cận và quyết định đó, được thực hiện trên cơ sở tác động kinh tế xã hội.

Nuôi dưỡng tư duy nghiệp chủ cũng như các kỹ năng liên quan giữa các nhà nghiên cứu có thể đóng góp rất lớn vào việc giảm phân chia văn hóa tồn tại giữa các tổ chức nghiên cứu và ngành công nghiệp. Để thúc đẩy sự tương tác giữa chúng, các nhà nghiên cứu cần phải được cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyển giao và kỹ năng kinh doanh. Đào tạo tư duy doanh nhân nên được cung cấp để học về cách quản lý tài sản trí tuệ, tương tác với ngành, bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp. Mặc dù giáo dục đại học thường được phân cấp cao, cần có chiến lược quốc gia để thúc đẩy tinh thần doanh nhân trong giáo dục đại học, tạo ra một bộ tài liệu đào tạo chính thức để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các vấn đề quản lý IP giữa nhiều bên lien quan.

Ngoài ra, một trong những phương pháp hiệu quả nhất để phát triển các kỹ năng và chia sẻ kiến thức đó là sự dịch chuyển của nhân viên giữa các tổ chức nghiên cứu và ngành công nghiệp và cần có khung Nhà nước tài trợ nghiên cứu mới, phát triển và đổi mới cũng như các biện pháp hỗ trợ cho các khoản vay của nhân viên có trình độ cao từ các tổ chức nghiên cứu (hoặc các công ty lớn) cho các DNNVV.

Các tổ chức nghiên cứu có thể tạo ra các hệ thống thưởng nhờ đó nhà phát minh nhận được một phần lợi nhuận được thực hiện khi cấp giấy phép hoặc rút ra những phát minh. Một mô hình minh họa là mô hình mà lợi nhuận được chia đều giữa nhà nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu và đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, với một số ưu đãi tài chính có thể áp dụng, nhiều nhân viên có thể miễn cưỡng tham gia vào các hoạt động đó, đặc biệt là khi họ không được tính đến sự tiến bộ của nghề nghiệp. Do đó, điều quan trọng là các tiêu chí thẩm định cũng đưa vào các hoạt động khác như cấp bằng sáng chế, cấp phép, chuyển dịch công tác và cộng tác với ngành. Hai lĩnh vực đòi hỏi những nỗ lực đặc biệt là sự phát triển các biện pháp phù hợp để thúc đẩy các tổ chức nghiên cứu - tương tác SME và các công cụ để đo lường sự tiến bộ:

THÚC ĐẨY CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU – TƯƠNG TÁC VỚI DNNVV

Hầu hết các tương tác giữa các tổ chức nghiên cứu và các công ty liên quan đến các công ty lớn. Điều này là do thực tế rằng các hợp tác như vậy được coi là bền hơn và thường xuyên hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các DNVVN là một khách hàng rất đa dạng cho các dịch vụ chuyển giao tri thức. Sản xuất DNNVV trong các ngành công nghệ cao thường có ngân sách R & D tương đối cao và liên kết chặt chẽ với các học viện như là kết quả của các chu kỳ sản phẩm rất ngắn. Trong các lĩnh vực truyền thống, năng lực của các DNVVN tham gia tích cực vào các hoạt động chuyển giao tri thức thường bị giới hạn bởi những hạn chế về nguồn nhân lực và tài chính. Do đó, điều quan trọng là khuyến khích các DNVVN tiếp thu kiến thức mới ở bên ngoài để đổi mới nhanh hơn. Một giải pháp có thể nghỉ đến là các DNVVN có thể mua kiến thức và tư vấn chiến lược từ các tổ chức nghiên cứu thông qua các chứng từ đổi mới với một trị giá nhất định mang tính kích thích sự tương tác và trao đổi giữa các nhà cung cấp kiến thức và doanh nghiệp nhỏ. Sau đó, nhà cung cấp kiến thức có thể giao chứng từ cho Cơ quan nhà nước và nhận thanh toán.

ĐO LƯỜNG TIẾN ĐỘ CHUYỂN GIAO

Giám sát hoạt động chuyển giao tri thức bao gồm một số mục đích lien quan đến việc giúp các tổ chức nghiên cứu quảng bá những gì đã đạt được cho lợi ích công cộng. Trong khi một số bảng xếp hạng đại học tồn tại, chủ yếu dựa vào các chỉ số học tập như ấn phẩm và số tiến sĩ, và không xem xét hiệu suất trong việc khai thác kết quả R & D. Cần thiết lập một Ủy ban và thành lập một nhóm chuyên gia để đưa ra bảng các điểm chuẩn về “các hoạt động liên quan đến đổi mới”, đặc biệt nếu được tiến hành trên cơ sở các số liệu có thể so sánh trên toàn quốc, sẽ cho phép các tổ chức nghiên cứu so sánh thành tích của họ ở cấp Thành phố và Quốc gia. Ủy ban sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để giải quyết những vấn đề này.

HỔ TRỢ TÀI CHÍNH

Trợ giúp của thành phố

Khung hỗ trợ của Thành phố cần làm rõ các quy tắc tài trợ của Nhà nước áp dụng cho các hoạt động R & D, bao gồm cả việc tài trợ cho các hoạt động chuyển giao tri thức. Việc làm rõ này là cần thiết vì các cơ quan nghiên cứu công ngày càng hoạt động như những cam kết riêng tư trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động thị trường, làm cho các vấn đề tài trợ của Nhà nước phù hợp hơn với họ.

Khung này xem xét các hoạt động chính của các cơ quan nghiên cứu công, đặc biệt là tiến hành nghiên cứu độc lập để hiểu biết và hiểu rõ hơn, bao gồm nghiên cứu cộng tác và phổ biến kết quả nghiên cứu như là một sản phẩm phi kinh tế liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp trên thị trường hiện tại. Các hoạt động chuyển giao tri thức có một đặc tính phi kinh tế nếu chúng mang tính “nội bộ” và tất cả thu nhập từ các hoạt động này được tái đầu tư vào các hoạt động chính của các tổ chức nghiên cứu.

Bất kỳ hoạt động kinh tế nào được thực hiện (ví dụ như tư vấn, hợp đồng nghiên cứu, cho thuê cơ sở hạ tầng, v.v…) sẽ diễn ra trong điều kiện thị trường bình thường và tài trợ công khai cho các hoạt động đó thường được coi là tài trợ của Nhà nước và tuân theo quy định tương ứng quy định.

Khung cũng cần quy định rằng các tổ chức nghiên cứu nên phân bổ riêng chi phí và doanh thu cho các hoạt động kinh tế và phi kinh tế, để tránh việc trợ cấp chéo có thể xảy ra. Để đạt được điều này, nên khuyến khích và tạo điều kiện cho việc đưa ra kế toán chi phí đầy đủ trong các tổ chức nghiên cứu, nếu không, bất kỳ khoản tài trợ nào trong công tác hỗ trợ các hoạt động phi kinh tế đều có thể được coi là tài trợ của Nhà nước.

LỢI ÍCH CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

Lợi ích cho các tổ chức nghiên cứu do chuyển giao tri thức cho ngành công nghiệp chủ yếu là tài chính không được trông đợi, mặc dù bất kỳ khoản thu nào từ việc chuyển tiền có thể giúp tài trợ cho các hoạt động R & D bổ sung, ngoài kiến thức tự chuyển giao. Thay vào đó, những lợi ích chính là gián tiếp và cần được xem xét trong dài hạn. Chúng bao gồm:

Các cơ quan công quyền của Thành phố tốt hơn nên ghi nhận sự liên quan về kinh tế xã hội của nghiên cứu cần được tài trợ công khai, có khả năng dẫn đến việc tài trợ tăng lên.
Những lợi ích này sẽ có những sự tiếp tục tích cực hơn, chẳng hạn như tạo điều kiện trao đổi nhân viên giữa tổ chức nghiên cứu và ngành công nghiệp, hoặc tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp từ lĩnh vực nghiên cứu trong ngành.

LỢI ÍCH XÃ HỘI

Việc thực hiện thành công các chính sách phù hợp với phát minh và hợp tác với ngành công nghiệp có thể dẫn đến một số lợi ích cho xã hội nói chung và đặc biệt là kinh tế Thành phố. Những lợi ích này bao gồm việc làm mới, sản phẩm mới trên thị trường và giáo dục tốt hơn.

Những ví dụ về câu chuyện thành công cần được phổ biến để chứng minh khái niệm đã đạt được thông qua nghiên cứu cộng tác với ngành.

CÂN BẰNG GIỮA ĐỘ MỞ VÀ CÁC KẾT QUẢ KHAI THÁC NGHIÊN CỨU

Sự cân bằng giữa việc cung cấp chi phí miễn phí các kết quả nghiên cứu và khai thác là một vấn đề nhạy cảm đối với R & D được tài trợ công khai, và có xu hướng ngày càng tăng đối với truy cập mở đối với dữ liệu tìm kiếm lại và ấn phẩm, để đảm bảo rằng các học giả có thể trao đổi thông tin một cách tự do và điều này nên được hoan nghênh.

Tuy nhiên, cần phải nhận ra rằng một số sản phẩm hoặc quy trình mới nhất định (đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ sinh học hoặc “vật liệu mới”) hầu như không thể phát triển và chuyển giao cho thị trường mà không có quyền sở hữu trí tuệ, và được duy trì trong một khoảng thời gian giới hạn. Điều này phần lớn là do chi phí tiếp thị và khái niệm tư duy cao mà một số lĩnh vực nhất định đòi hỏi - và do đó, trừ khi độc quyền có thể được cấp, thương mại hóa trở nên không hấp dẫn - nghĩa là sản phẩm có thể mang lại lợi ích cho xã hội có thể vẫn chưa được sử dụng.

Do đó, mỗi tổ chức nghiên cứu cần có các chính sách và cơ chế cần thiết để xác định các sáng chế có tiềm năng thương mại và với sự hỗ trợ của các chuyên gia chuyển giao kiến thức có kỹ năng, giúp xác định cách tốt nhất để chuyển tiếp ngay lập tức hoặc để bảo vệ sáng chế nói trên trước khi xuất bản.

Bên cạnh đó, chúng ta cần nhận thức rằng khoa học về dữ liệu ngày càng phổ biến trong ba động lực định hình tương lai của tài trợ vốn hoạt động, đó là hợp tác, quy định và số hóa.

Các cấp độ thừa nhận tiếp tục là một thách thức, nhưng ngày càng có nhiều nhà cung cấp tài trợ thương mại bắt đầu làm cho các trường hợp mua bán đối với các dự án và đầu tư dữ liệu lớn và sẽ cần một đoạn đường để tạo dựng sự ổn định về ROI nhờ vào việc khoa học dữ liệu cho phép nhà kinh doanh cải thiện hiệu suất và, thông qua sự hiểu biết tốt hơn về hành vi khách hàng và chu kỳ sống sản phẩm , sẽ cải thiện việc giữ chân và trung thành của khách hàng, đồng thời giảm đi tỉ lệ nợ xấu.

Tóm lại, bằng cách đầu tư vào khoa học dữ liệu, những nhà cung cấp tài trợ thương mại sẽ làm cho dữ liệu của họ vận động tích cực hơn nhằm giúp cải thiện việc kinh doanh, tập trung phục vụ khách hàng tốt hơn và giảm thiểu được rủi ro.

Khi càng có nhiều nhà kinh doanh đầu tư vào các dự án khoa học dữ liệu, các không gian dữ liệu đặc thù lớn hơn sẽ trở nên sẳn sang cho việc phân tích mang tính tập trung. Điều này có nghĩa là các nhà dẫn đầu công nghiệp có thể dự đoán tốt các xu hướng và định ra các chuẩn mực cho việc kinh doanh để tiếp tục nâng cao các chuẩn mực công nghiệp. Việc tiếp cận dữ liệu tập trung sẽ là bước tiến khổng lồ đối với tài trợ thương mại, biến nó trở thành một giải pháp tài trợ linh hoạt và mang tính cạnh tranh hơn. Điều này sẽ giúp việc tài trợ thong qua hóa đơn trên mức độ sân chơi ngang bằng với các cách tài trợ truyền thống.

TsKH Trần Quang Thắng
Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP. HCM

Tài liệu tham khảo:

1/ La recherche publique en France : évolutions et enjeux - Philippe Mustar, MINES ParisTech - PSL Research University

2/ Les nouvelles formes de l’Intelligence Economique au service de la recherche scientifique Journée d'étude organisée par le GFII
En partenariat avec l’Institut Pasteur. Date et horaire : Jeudi 5 mars 2015 – 9h00-18h00
Lieu : Auditorium du Centre François Jacob, Institut Pasteur

3/ L'impossible transfert entre recherche publique et monde des marchés
Le Monde.fr | 30.05.2013 à 11h24 • Mis à jour le 30.05.2013 à 11h29 | Par Maurice Cassier (Chercheur en sociologie et sciences du droit au CNRS et syndiqué au SNCS-FSU), Claude Mirodatos (Chercheur en chimie au CNRS et syndiqué au SNCS-FSU), Patrick Monfort (Chercheur en sciences de l'environnement au CNRS, secrétaire général du SNCS-FSU et membre du conseil d'administration du CNRS) et Chantal Pacteau (Chercheure en sciences de l'environnement au CNRS et syndiqué au SNCS-FSU)

4/ Đào Tạo Giáo Dục Trong Thế Kỷ 21, Trần Quang Thắng, năm 2014– Công ty Cổ phần Tri thức Doanh nghiệp Quốc tế / Đại Học Nguyễn Tất Thành

5/ Tương Lai Của Khoa Học Công Nghệ Đối Với Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Trong Tương Lai, Trần Quang Thắng,năm 2015 – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

6/ Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam xưa và nay. Trần Quang Thắng, 2010 - Viện Khoa Học Pháp Lý và Kinh Doanh Quốc Tế

7/ Tăng cường hiệu quả và chất lượng thực thi công vụ của bộ máy hành chính và hệ thống quản lý nhà nước. Trần Quang Thắng, 2008– Hội Khoa Học Kinh Tế và Quản Lý TP. Hồ Chí Minh

8/ Industrial Competitiveness and Technological Advancement: Debate Over Government Policy. Wendy H. Schacht -
Specialist in Science and Technology Policy. December 3, 2012. Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL33528

9/ Efficient Transfer of Public Scientific R&D to Private Firms. T.V.S.Ramamohan Rao. Indian Institute of Technology, Kanpur

10/ Recommandations pour l’adoption d’une Charte de la propriété intellectuelle par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche (FR): ftp://trf. education.gouv.fr/pub/rechtec/technologie/ charte.rtf

Link nội dung: https://phaply.net.vn/su-can-thiet-cua-chuyen-giao-thanh-qua-nghien-cuu-khu-vuc-cong-sang-khu-vuc-tu-nhan-trong-thoi-dai-cong-nghiep-4-0-voi-co-che-dac-thu-cua-tp-hcm-a250385.html