Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng

(Pháp lý) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.

Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng vừa ký Quyết định số 54/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng.

Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền để khắc phục những bất cập

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật PCRT) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013, là văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực phòng chống rửa tiền, quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Cùng với các quy định của Bộ luật Hình sự 2009 (đã được thay thế bằng Bộ luật Hình sự 2015), Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đã tạo lập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, đầy đủ về lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, giúp công tác PCRT, tài trợ khủng bố thực sự đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là cơ sở để Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) ghi nhận Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT, tài trợ khủng bố nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi quy trình rà soát của FATF vào tháng 02/2014.

Tuy nhiên, qua hơn 8 năm triển khai, Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế mới và yêu cầu thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PCRT.

Việc xây dựng và ban hành Luật PCRT (sửa đổi) nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ và hiệu quả cho hoạt động PCRT, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng; tăng cường vị thế của Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia, đối tác nước ngoài; tránh bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, kiểm soát và bị hạn chế trong các giao dịch tài chính, ngân hàng; xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, việc ban hành Luật PCRT (sửa đổi) nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể gồm: Khắc phục những bất cập nội tại của Luật PCRT 2012; đáp ứng những yêu cầu mới phát sinh trong công tác PCRT; phù hợp với chuẩn mực, khuyến nghị quốc tế về PCRT; qua đó, tránh được các hậu quả phát sinh trong trường hợp đối với quốc gia được coi là có khuyết thiếu nghiêm trọng về cơ chế PCRT; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng; tăng cường hợp tác quốc tế về PCRT.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng có trách nhiệm như thế nào?

Quyết định, Quy chế số 54/QĐ-NHNN quy định về nguyên tắc chế độ làm việc, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng (Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho Ban cán sự Đảng NHNN và Thống đốc NHNN xây dựng chương trình kế hoạch biện pháp tổ chức thực hiện các quy định về pháp luật phòng chống tham nhũng và tội phạm. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị ngành ngân hàng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về phòng chống tham nhũng và tội phạm.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp việc cho Ban Chỉ đạo, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả pháp luật phòng chống tham nhũng và tội phạm…

Nguyễn Hòa (T/h)

Link nội dung: https://phaply.net.vn/de-nghi-sua-doi-luat-phong-chong-rua-tien-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-va-toi-pham-nganh-ngan-hang-a245665.html