Ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng nhằm đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện; đánh giá mức độ đạt được mục tiêu; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực thi UNCAC trên phạm vi cả nước kể từ khi ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến nay; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; từ đó kiến nghị các nguyên tắc, mục tiêu, giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2020 - 2030 đạt hiệu quả cao.

Hội thảo khoa học: Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Nội dung tổng kết gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; việc thực hiện các nhóm giải pháp; việc nội luật hóa, thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng và công tác hợp tác quốc tế về PCTN; đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng trong công tác PCTN; đánh giá việc thực hiện UNCAC; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực thi UNCAC phải bảo đảm toàn diện và sâu sắc; trên cơ sở đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN tại Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; tập trung đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ), đồng thời rà soát, đánh giá phù hợp, tương thích pháp luật Việt Nam đối với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202101/ban-hanh-ke-hoach-tong-ket-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-tham-nhung-309007/

Link nội dung: https://phaply.net.vn/ban-hanh-ke-hoach-tong-ket-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-tham-nhung-a244641.html