Kiểm toán Nhà nước: Nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Từ năm 2013 đến nay, công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung quan trọng được tổng Kiểm toán Nhà nước quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi tham nhũng do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị xử lý thông qua hoạt động kiểm toán; đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương nhằm giúp các đơn vị được kiểm toán nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, điều hành tài chính công, tài sản công.

Một Hội nghị của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước đã ký quy chế phối hợp và thoả thuận hợp tác với hầu hết các Bộ, cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó một số quy chế có nội dung phối hợp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, như: Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thanh tra Chính phủ trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm toán, xử lý trùng lắp trong công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị thanh tra, kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 22 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; 02 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật; cung cấp 476 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202012/kiem-toan-nha-nuoc-nang-cao-cong-tac-phoi-hop-voi-cac-co-quan-nha-nuoc-co-tham-quyen-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-308942/

Link nội dung: https://phaply.net.vn/kiem-toan-nha-nuoc-nang-cao-cong-tac-phoi-hop-voi-cac-co-quan-nha-nuoc-co-tham-quyen-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-a243892.html