Đề xuất sửa đổi 12 nhóm dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

Qua 9 năm áp dụng, phân nhóm của VCITS 2011 cần phải sửa đổi để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập và các chuẩn mực quốc tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (VCITS 2011) ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua đã phát huy tốt vai trò trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và thống kê.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCITS 2011 gồm 12 nhóm dịch vụ được chi tiết thành các phân nhóm, sản phẩm dịch vụ với mã hóa 4 chữ số. Trong 12 nhóm này, 11 nhóm (trừ dịch vụ Logistic) sử dụng toàn bộ nội dung và mã 3 chữ số của danh mục EBOPS, sau đó chi tiết thêm một chữ số nhằm phù hợp yêu cầu của nước ta.

Qua 9 năm áp dụng, phân nhóm của VCITS 2011 cần phải sửa đổi để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập, công tác thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ cần phải được nâng cao, đảm bảo tính so sánh và các chuẩn mực quốc tế.

Dự thảo đề xuất Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm 12 nhóm dịch vụ sau:

1. Dịch vụ gia công;

2. Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác;

3. Dịch vụ vận tải;

4. Dịch vụ du lịch và dịch vụ đi lại khác;

5. Dịch vụ xây dựng;

6. Dịch vụ bảo hiểm và hưu trí;

7. Dịch vụ tài chính;

8. Phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ;

9. Dịch vụ máy tính, thông tin và viễn thông;

10. Dịch vụ kinh doanh khác;

11. Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí;

12. Hàng hóa, dịch vụ Chính phủ chưa phân loại ở nơi khác.

Theo tapchicongthuong.vn

Nguồn bài viết: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/de-xuat-sua-doi-12-nhom-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-nam-74399.htm

Link nội dung: https://phaply.net.vn/de-xuat-sua-doi-12-nhom-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-nam-a238373.html