Viện Khoa học Pháp lý và kinh doanh Quốc tế thông báo chiêu sinh: Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý tài chính, tài sản công

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Quản lý tài chính, tài sản công theo quy định mới và vận dụng vào thực tế cơ quan, đơn vị.

- Giúp thủ trưởng đơn vị chỉ đạo xây dựng các Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Quản lý sử dụng tài sản công, Quy trình mua sắm, lập đề án……

- Hướng dẫn các kỹ năng lập các báo cáo, đọc và phân tích báo cáo.

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 1: Cập nhật văn bản mới liên quan đến quan lý tài chính và cơ chế quản lý tài chính tại các Cơ quan hành chính, Đơn vị sự nghiệp

Hướng dẫn chi tiết thực hiện: Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 hướng dẫn Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội thay thế Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11:

- Trách nhiệm của Chủ tài khoản trong công tác xây dựng dự toán ngân sách năm tại đơn vị sự nghiệp.

- Trách nhiệm của Chủ tài khoản việc thông qua dự toán ngân sách năm tại đơn vị sự nghiệp

- Kỹ năng Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước, Thanh toán chi Ngân sách Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quy trình, thủ tục quyết toán Ngân sách năm tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Điều kiện ứng trước dự toán dự toán, thẩm quyền ứng trước dự toán dự toán.

- Công khai ngân sách Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Chuyên đề 2: Chế độ quản lý và sử dụng tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017;Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của BTC và Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/201 của BTC.

- Giới thiệu luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

- Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công

- Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công, nhiêm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công

- Quy trình, thủ tục, trường hợp áp dụng, thẩm quyền quyết định,:giao, mua sắm, thuê, khai thác, bán, thanh lý, cho thuê, thu hồi, điều chuyển tài sản công…

- Chế độ, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, các tổ chức Đoàn thể CT-XH.

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, máy móc, thiết bị…)

- Chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên

- Lập đề án sử dụng tài sản vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Sắp xếp lại, xử lý nhà đất, xe ô tô và các tài sản công khác.

- Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Hướng dẫn Quy trình xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy trình thanh toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

1. Quy trình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

2. Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

3. Nội dung các nguồn thu: ngân sách, thu dịch vụ, thu sự nghiệp,thu khác,…

4. Nội dung xây dựng các khoản chi và quy trình thủ tục thanh toán:

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý

- Chi chế độ công tác phí

- Chi tiêu hội nghị và tiếp khách

- Sử dụng văn phòng phẩm

- Về sử dụng điện thoại

- Về sử dụng điện trong cơ quan

- Về sử dụng ô tô phục vụ công tác

- Thanh toán các khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn

- Quy định mua sắm tài sản nhà nước tại đơn vị: mua sắm, bảo dưỡng thường xuyên tài sản, thanh lý tài sản của đơn vị.

- Quy định trích lập các quỹ và sử dụng các quỹ; xây dựng phương án chi bổ sung thu nhập cho người lao động.

5. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết:

- Quy trình xây dựng đề án

- Trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sự nghiệp hoạt động thu chi, mức thu

- Quy định việc sử dụng, quản lý tài sản của đơn vị trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; quy định việc trích khấu hao tài sản,…

- Nguồn cải cách tiền lương.

- Giải đáp thắc mắc và giải quyết tình huống về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị.

Chuyên đề 4: Hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục mua sắm, sửa chữa duy trì hoạt động thường xuyên tại các Cơ quan Nhà nước, Đơn vị Sự nghiệp theo quy định của Luật đấu thầu 43/2013/QH13.

- Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP liên quan đến đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Các tình huống trong đấu thầu, chỉ định thầu trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Các hình thức đấu thầu, chọn thầu - Các phương thức đấu thầu, chỉ định thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu trong mua sắm, đầu tư tại đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Trình tự tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu tại đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu, dự thầu –Hồ sơ mời thầu, dự thầu tại đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản duy trì hoạt động thường xuyên tại đơn vị hành chính sự nghiệp và xây dựng quy trình thanh, quyết toán hồ sơ mua sắm – sửa chữa.

Chuyên đề 5: Các phần hành chủ yếu của Thông tư 107/2017/TT-BTC

- Phương pháp hạch toán kế toán nguồn thu, chi ngân sách

- Phương pháp hạch toán kế toán doanh thu, chi phí các hoạt động dịch vụ công

- Phương pháp hạch toán kế toán doanh thu, chi phí các hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết

- Quy trình hạch toán kế toán tài sản cố định – Hao mòn tài sản, khấu hao tài sản.

- Kế toán thu nhập khác, chi phí khác và xác định kết quả và phân phối thặng dư, thâm hụt

- Kế toán các khoản phải thu, phải trả

- Kế toán hàng tồn kho.

Chuyên đề 6: Quy trình và các bước lập Báo cáo tài chính - báo cáo quyết toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

- Xử lý công việc trước khi khóa sổ kế toán.

- Phương pháp lập, khóa Sổ kế toán chi tiết

- Phương pháp lập, khóa Sổ kế toán tổng hợp

- Phương pháp lập, khóa Sổ kế toán quyết toán

- Lưu Sổ kế toán

- Danh mục Sổ kế toán

- Quy trình khóa Sổ, đối chiếu Sổ kế toán

- Trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác kiểm soát nội bộ Sổ kế toán

- Trách nhiệm của các bộ phận, người được giao nhiệm vụ kiểm soát nội bộ Sổ kế toán

- Các sửa chữa Sổ kế toán sai sót

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức thực hiện Sổ kế toán

- Phân biệt trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị với kế toán trưởng tổ chức công tác kế toán trong tổ chức ghi Sổ kế toán

Chuyên đề 7: Đọc, phân tích các chỉ tiêu trên BCTC và BCQT năm.

- Phương pháp lập BCTC.

- Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong BCTC, BCQT

- Phân biệt trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị với kế toán trưởng trong BCTC và BCQT.

- Kỹ năng đọc, phân tích số liệu kế toán.

- Kỹ năng đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

- Quản lý các nguồn thu tại đơn vị (tiền mặt tại quỹ, kho bạc…)

- Quản lý các nguồn chi tại đơn vị (tiền mặt, kho bạc…)

- Các hồ sơ, chứng từ kế toán cần soát xét khi ký, phê duyệt.

- Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo kế toán, báo cáo quyết toán…

- Trình tự lập báo cáo tình hình tài chính

- Trình tự lập báo cáo kết quả hoạt động

- Trình tự lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Trình tự lập thuyết minh BCTC

- Trình tự lập báo cáo quyết toán ngân sách

III. ĐỐI TƯỢNG

- Lãnh đạo các đơn vị, chủ tài khoản.

- Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán tài sản và các nhân viên kế toán có liên quan

- Các cá nhân khác có liên quan có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

IV.THỜI GIAN HỌC: Mỗi chuyên đề tối thiểu học 1 ngày.

V. HỌC PHÍ: 1.000.000 VND/ học viên/ Khóa học (theo từng chuyên đề)

VI. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỌC PHÍ:
• Tiền mặt hoặc
• Tài khoản ngân hàng :

Chủ tài khoản: Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế

Số TKNH: 200014851093250 Tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu VN
( Eximbank ) - Sở giao dịch 1, Tp.HCM.

VII. CÁCH THỨC:

1/ Đăng ký trực tiếp tại Viện IBLA 226 Điện Biên Phủ , Quận 3, Tp. HCM
Tell : 028. 39326606/ Hotline: 0392884955/ 0586589575 ( Cô Kim Chi/Cô Hoàng Mai/Thầy Hậu )
Email: info@ibla.org.vn / Website : www.ibla.org.vn

2/ Các Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ quản lý, CB, NV trực tiếp đảm nhiệm các vị trí công việc theo các chuyên đề trên đề nghị liên hệ theo các thông tin, địa chỉ và số điện thoại trên.

VIII. CẤP CHỨNG NHẬN: Kết thúc mỗi khóa học, Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế (IBLA).

IX. GIẢNG VIÊN

1. Thạc sĩ, CVC, Luật gia Đỗ Thị Ngọc Liên

Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Mở TpHCM,

Giảng viên Viện IBLA

2. Thạc sỹ, CVC Hồ Ánh Hồng

Nguyên Kế toán trưởng Đại học Mở TP HCM

Nguyên phó Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa trường ĐHM TP HCM

Giảng viên viện IBLA

3. Thạc sĩ, Nguyễn Quang Minh Hậu

Giảng viên Viện IBLA

PV

Link nội dung: https://phaply.net.vn/vien-khplkdqt-thong-bao-chieu-sinh-khoa-boi-duong-nghiep-vu-quan-ly-tai-chinh-tai-san-cong-theo-cac-luat-va-van-ban-hien-hanh-a237056.html