Hàng trăm doanh nghiệp được tiếp cận hệ thống, công cụ, tiêu chuẩn mới

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” được phê duyệt theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ là Dự án số 2 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Trong giai đoạn 2018-2019, Dự án đã thực hiện hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ tiêu chuẩn mới.

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận

Về thực hiện Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong năm 2019, Bộ đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về năng suất chất lượng đến cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động đào tạo cũng tiếp tục được triển khai gắn với việc đào tạo về nhận thức, áp dụng các hệ thống, công cụ cơ bản như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, KPI, TPM, Lean…

Năm 2019, bên cạnh việc tiếp tục các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng thông qua áp dụng các hệ thống, công cụ cơ bản, nền tảng, theo đề xuất của một số hiệp hội, đơn vị, Dự án số 2 đã triển khai một số hệ thống, công cụ, tiêu chuẩn mới như: ISO 39001, ISO 45001, FSC, CoC…; tư vấn chứng nhận theo chương trình chứng nhận của UL, RoHS, CE-Marking và mở rộng đối tượng thụ hưởng tới các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp trồng rừng…

Để nắm bắt, tiếp cận với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” đã triển khai thí điểm áp dụng kết hợp các công cụ cải tiến năng suất chất lượng với công nghệ số trong doanh nghiệp dệt may, làm cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Tổng kết quá trình thực hiện năm 2018-2019 cho thấy, Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” đã thực hiện hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ như: ISO 22000, ISO 45001, ISO 3834, hệ thống tích hợp ISO 9001 với ISO 14001 và ISO 9001 với ISO 22000, KPI, Lean, TPM, Kaizen-5S…

Theo đánh giá của Ban điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Dự án số 2 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thành công mục tiêu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ… và nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo tapchitaichinh.vn

Nguồn bài viết: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/hang-tram-doanh-nghiep-duoc-tiep-can-he-thong-cong-cu-tieu-chuan-moi-320123.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hang-tram-doanh-nghiep-duoc-tiep-can-he-thong-cong-cu-tieu-chuan-moi-a230621.html