Những quy định mới của Bộ Công an về Đối tượng tham gia BHYT

Mới đây Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT đối với chiến sỹ, thân nhân CAND, HSSV các trường Công an trên cả nước và chính thức có hiệu lực từ ngày 25/12/2019.

Ngày 11/11/2019 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với NLĐ, HSSV và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND (có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2019).

Những quy định mới về đóng BHYT đối với thân nhân và chiến sỹ CAND có hiệu lực từ ngày 25/12/2019

Về đối tượng tham gia BHYT, Điều 3 Thông tư này quy định cụ thể các nhóm sau:

1. Đối tượng do NLĐ và Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT (sau đây gọi chung là NLĐ), gồm:

a) NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

b) Công nhân công an;

c) Công dân tạm tuyển.

2. Đối tượng do NSNN đóng BHYT, gồm:

a) Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông;

b) SV là người nước ngoài đang học tập tại trường CAND được cấp học bổng từ NSNN.

3. Đối tượng được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm:

a) HS trường Văn hóa CAND;

b) SV hệ dân sự đang học tập tại các trường CAND.

4. Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT là thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong CAND gồm những đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

5. Đối tượng không tham gia BHYT theo Thông tư này, gồm:

a) Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này thuộc đối tượng đang tham gia BHYT quy định tại Điều 3, khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT;

b) Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an thuộc đối tượng đang tham gia BHYT theo quy định tại các điều 2, 3 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP mà đã được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) hoặc thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

c) Thân nhân của công nhân công an thuộc đối tượng đang tham gia BHYT theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

*Về mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT, khoản 2 Điều 4 Thông tư này quy định: mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó:

a) Kinh phí đóng BHYT cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này do NSNN đảm bảo;

b) Kinh phí đóng BHYT đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này được NSNN hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng BHYT, phần còn lại do cá nhân tự đóng. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và NSNN không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

PV

Link nội dung: https://phaply.net.vn/nhung-quy-dinh-moi-cua-bo-cong-an-ve-doi-tuong-tham-gia-bhyt-a215994.html