Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX: Đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới

Hôm nay (18/9), Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 18 - 20/9) với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các chức sắc, chức việc tôn giáo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các chức sắc, chức việc tôn giáo.)

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua của các tầng lớp nhân dân

Trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTW) MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận các cấp đã bám sát Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Mặt trận luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm được quy định trong cương lĩnh của Đảng, trong Hiến pháp, trong Luật Mặt trận và các văn bản của Đảng, Nhà nước; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt trận các cấp đã huy động được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo được niềm tin của Đảng, nhân dân; thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác đối ngoại nhân dân, tập hợp kiều bào nước ngoài hướng về quê hương, đất nước để xây dựng, bảo vệ đất nước.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường...

 Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là tại một số nơi, việc nắm bắt tình hình nhân dân còn bị động, chưa kịp thời; vẫn còn có những vụ việc bức xúc chưa thấy rõ vai trò phản ánh, tham mưu và tham gia giải quyết của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Việc nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài chưa thường xuyên.

Việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận và các tổ chức thành viên ở một số nơi, nhất là ở cơ sở, còn chồng chéo, hiệu quả phối hợp chưa cao. Ngoài ra, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận mới chỉ tập trung nhiều ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. Việc theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát còn chưa kịp thời, thiếu quyết liệt..

Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ qua, trên cơ sở quyết tâm đổi mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước và thực tiễn sinh động của đời sống xã hội..., Mặt trận đã đúc rút được một số bài học kinh nghiệm sâu sắc, cụ thể: Hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận các cấp phải thực sự nói lên tiếng nói của cơ quan đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Tiếp tục mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trong giai đoạn tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nội dung cơ bản. Trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận là tiếp tục mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lấy xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm mục tiêu xuyên suốt, làm điểm tương đồng.

Thứ hai, bám sát thực tiễn của đất nước, dự báo đúng tình hình, chủ động phối hợp giải quyết những thách thức, những vấn đề mới phát sinh của đất nước; lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng, phản biện tích cực của nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cho hiệu quả. Phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Thể hiện rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực cùng Nhà nước thể chế hóa các định hướng chính sách đối với các giai cấp và tầng lớp, đảm bảo bình đẳng và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, động viên mọi người hướng về Tổ quốc, tuỳ theo sức mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Thứ tư, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận các cấp tuyên truyền, động viên nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo, vươn lên làm giàu; mọi người đều được hưởng thành quả của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ năm, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phối hợp giải quyết kịp thời, kết quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ sáu, Mặt trận cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết cán bộ chuyên trách phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực hiện công việc...

 Đoàn đại biểu dự Đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu dự Đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.)

“Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta khắc ghi căn dặn của Người: “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, MTTQ Việt Nam tin rằng các cấp uỷ Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, kết hợp thực hiện tốt chế độ tập trung dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận... Mỗi cán bộ trong bộ máy của Đảng, chính quyền, Mặt trận, ai cũng tôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân, “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đại hội IX MTTQ Việt Nam kỳ vọng, tin tưởng vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào những quyết sách đúng đắn, hiệu quả, kịp thời, mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng; những quyết định và sự quản lý, chỉ đạo, điều hành nhạy bén, quyết tâm, quyết liệt, chủ động của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với khát vọng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc,…nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững.

Sáng 18/9, trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đoàn đại biểu dự Đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn.

Chiều cùng ngày, các đại biểu dự Khai mạc triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Thảo luận Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: https://baophapluat.vn/trong-nuoc/dai-hoi-mttq-viet-nam-lan-thu-ix-dap-ung-yeu-cau-cua-dat-nuoc-trong-giai-doan-moi-471364.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/dai-hoi-mttq-viet-nam-lan-thu-ix-dap-ung-yeu-cau-cua-dat-nuoc-trong-giai-doan-moi-a212497.html